Зареждане...

Домът на водните лилии

Резерватът „Ропотамо” се намира на около 35 км южно от гр. Бургас (на около 17 км. от Boutique Villa Amalia), на територията на община Приморско. Разположен е около двата бряга на река Ропотамо, чието течение, до вливането си в Черно море, минава покрай големи пясъчни дюни.

През 1940 г. местността е обявена за защитена територия, a през 1992 г. е разширена и обявена за резерват с обща площ 1000.7 ха. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти - заливната тераса на река Ропотамо с естествени лонгозни гори, естествени пясъчни дюни с разкошна плажна ивица, широколистни гори със средиземноморски елементи.

В резервата е установено и находище на морски пелин (Artemisia maritima). В границите на резервата се намира и блатото Аркутино, където виреят водна лилия (Nymphaea alba), водна леща (Lemnaoideae), жълта водна роза (Nuphar lutea), тръстика, папур и камъш. Част от резервата са и скалните образувания „Лъвска глава” и „Веселата скала”, както и острв "Свети Тома", известен повече като "Змийския остров".

Фауната в резерват „Ропотамо” е представена от 21 вида бозайници като дива свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus), благороден елен (Cervus elaphus), чакал (Canus aureus), лисица (Vulpes vulpes), златка (M. martes), видра (Lutra lutra), над 10 вида прилепи, 260 вида птици, сред които бял щъркел (C. Ciconia), морски орел (Haliaeetus albicilla) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), различни видове чапли, патици, малък корморан (Ph. Pygmeus).

Тук са установени и 23 вида земноводни - балканска чесновница (Pelobates syriacus), кафява (Bufo Bufo) и зелена крастава жаба (Bufo viridis), дървесна жаба (Hyla arborea), 9 вида влечуги - черноврата стрелушка - вид смок (Coluber rubriceps), леопардов смок (Elaphe situla), смок мишкар (Elaphe longissima), водни змии (Natrix), шипобедрена (Testudo graeca), шипоопашата (T.Hermanni) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и около 50 вида риби – кефал (Mugil cephalus), атерина (Atherina boyeri), стронгил (Neogobius melanostomus), змиорка (Anguilla anguilla), кавказко попче (Knipowitschia caucasica), бодливки (Gasterosteidae) и др.

С цел запазването на тази уникална територия през 2002 г. резерватът е защитен с Рамсарско място № 65, наречено „Комплекс Ропотамо”, с обща площ 5500 ха.

Новият комплекс включва различни категории защитени територии - поддържания резерват „Вельов вир”, защитената местност "Блато Стамополу", природните забележителности „Блато Aлeпу”, „Маслен нос”, както и „Пясъчните дюни" в местност Перла и „Пясъчните дюни" в местност Алепу.

Мястото предлага подслон и на много ценни представители на българската флора и фауна, между които 7 световно застрашени видове птици, 2 вида растения, 8 вида безгръбначни и 7 вида бозайници. Установени са и 5 български, 12 балкански ендемити и още 22 реликтни видове. Това не само българско, но и световно богатство прави "Резерват Ропотамо" един от най-посещаваните и харесвани от туристи и изследователи резерват на територията на Република България.

Ако сме предизвикали Вашето любопитство